Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZWILLIAMS , GWILYM IEUAN ( 1879 - 1968 ), gweinidog (MC) ;

g. yng Nghaerdydd 3 Hyd. 1879 , mab John Williams a'i briod, ill dau o sir Feirionnydd . Ar ôl gadael yr ysgol bu'n gweithio mewn swyddfa longau , ond ymhen ychydig flynyddoedd dechreuodd bregethu yn eglwys Heol y Crwys . Addysgwyd ef yng Ngholeg y Brifysgol , Caerdydd (lle graddiodd gydag anrhydedd mewn Saesneg ), ac yng ngholegau diwinyddol ei enwad yn Nhrefeca ac Aberystwyth . Ord. ef yn 1909 a bu'n gweinidogaethu yn y Tabernacl , Ceinewydd ( 1908-20 ). Yn ystod y tymor yma bu'n gaplan yn y fyddin , gan wasanaethu yn yr Aifft a Phalesteina . Yn 1920 fe'i galwyd i eglwys Tŵrgwyn , Bangor , ac yno y bu hyd 1966 . Pr., 1939 , Phyllis Roberts o Fangor . Bu f. 1 Chwef. 1968 . Aed â'i lwch o Amlosgfa Bae Colwyn i feddrod y teulu ym mynwent Cathays , Caerdydd .

Yr oedd yn ŵr eang ei ddiwylliant a'i ddiddordebau, a bu'n amlwg ym mywyd ei Gyfundeb . Bu'n llywydd y Gymanfa Gyffredinol ( 1948 ), ac yn llywydd Sasiwn y Gogledd ( 1956 ). Bu hefyd yn gadeirydd y Symudiad Ymosodol , ac yn gadeirydd Pwyllgor Mawl ei Gyfundeb . Ymddiddorodd yn fawr mewn emyn a thôn, a bu'n cydweithio ag Evan Thomas Davies (gw. uchod) yn cyfieithu a threfnu amryw o gantawdau J. S. Bach , megis Aros di gyda ni ( 1919 ), Amser Duw, goreu yw ( 1922 ), Iesu dyrchafedig ( 1922 ), a'r Short Passion (St. Matthew's Gospel) ( 1931 , 1932 ac 1933 ). Bu Dyfed ( Evan Rees , Bywg ., 775-6) yn lletya yng nghartref ei rieni, a dysgodd yntau'r cynganeddion ganddo, gan lunio aml englyn, &c. Ysgrifennai'n achlysurol i'r Drysorfa a'r Goleuad . Bu'n aelod blaenllaw o gymdeithas y Rotariaid ; bu'n llywydd cylch Merswy a gogledd Cymru , gan gynrychioli'r gymdeithas mewn cynadleddau yn America ( 1936 ) a Nice ( 1937 ).

Ffynonellau:

  • Blwyddiadur y Methodistiaid Calfinaidd , 1969 , 309-10;
  • Y Drysorfa , 1948 , 143-45, 1956 , 51-3;
  • T. Bowen , Dinas Caerdydd a'i Methodistiaeth Calfinaidd (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) (Caerdydd, 1927) ( 1927 ), 60;
  • gwybodaeth gan Glenys Hughes Jones, Pen-y-groes , Arfon a Derwyn Jones , Bangor;
  • adnabyddiaeth bersonol.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1997